История

1925 г.– Институтът е основан с Указ на цар Борис III като Земеделско опитно поле.

1932 г. – Двете самостоятелно съществуващи стопанства – Земеделското опитно поле и Семепроизводното стопанство се обединяват в Държавна земеделска опитна станция със семепроизводство.

1941 г.– Земеделски изпитателен институт по памука и житните култури. Cелекционна, агротехническа и семепроизводна дейност с памук, твърда пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, фий, люцерна и др. Отдели: по памука (със завеждащ Йордан Милковски); пшеницата (със завеждащ Антон Антонов); слънчогледа (със зав. Христофор Добрев).

1953 г.– С Постановление на МС Институтът е реорганизиран в Централен научно-изследователски институт по памука, в който са включени Комплексната научно-изследователска станция по памука в Садово и Комплексната научно-изследователска станция по памука в с. Градище, Павликенско.

1957 г.– Институтът е трансформиран в Комплексен научно-изследователски институт. През периода 1958 – 1976 г. е в състава на Академията на селскостопанските науки.

1972 г.– Институтът е преименуван в Институт по твърдата пшеница и памука и е включен към Центъра за научно-изследователска и развойна дейност по зърнено и фуражно производство с център Института по пшеницата и слънчогледа – гр. Генерал Тошево.
1976 – 1982 г.– Влиза в състава на ДСО “Текстилни влакна” – Пловдив като Институт по памука.

1959 г. – създадена е “Производствено експериментална база”, която към настоящия момент стопанисва 3028 da собствена и около 11 000 da арендована земя.

2008 г. – ИПТП е самостоятелна организация в състава на Селскостопанска Академия към Министерството на земеделието и храните и влиза в структурата на Южен Централен Агротехпарк.

През 2010 г. Институтът е преименуван в Институт по полски култури.