Обяви научна степен

Процедура по заемане на академичната длъжност „доцент“ в Институт по полски култури – гр. Чирпан в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

Кандидат – гл. ас. д.р Рангел Георгиев Драгов

РЕЗЮМЕТА

ПРИНОСИ

Рецензии

ПРОФ. Д-Р НЕЛИ КИРИЛОВА ВЪЛКОВА

ПРОФ. ДН АНА СТОИЛОВА САЛДЖИЕВА

Становища

ПРОФ. Д.С.Н. СЛАВКА ПРОДАНОВА ЛУКИПУДИС

ПРОФ. Д-Р ДАРИНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА

ДОЦ. Д-Р СТАНИСЛАВ КОСТОВ СТАМАТОВ

ДОЦ. Д-Р. МАРИНА ПЕТРОВА МАРЧЕВА

ДОЦ. Д-Р ЗЛАТИНА ПЕЙЧЕВА УР

.

Процедура по заемане на академичната длъжност „доцент“ в Институт по полски култури – гр. Чирпан в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

Кандидат – гл. ас. д.р Минка Стоева Колева

РЕЗЮМЕТА

ПРИНОСИ

Рецензии

ПРОФ. Д.С.Н. СЛАВКА ПРОДАНОВА ЛУКИПУДИС

ДОЦ. Д-Р ЗЛАТИНА ПЕЙЧЕВА УР

Становища

ПРОФ. Д-Р НЕЛИ КИРИЛОВА ВЪЛКОВА

ПРОФ. ДН АНА СТОИЛОВА САЛДЖИЕВА

ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА ГАНЕВА ГАНЕВА

ПРОФ. Д-Р АРГИР ТОДОРОВ ЖИВОНДОВ

ПРОФ. Д.С.Н. ДИЯНА ЛИЛОВА СВЕТЛЕВА

.

ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

Институтът по полски култури – гр. Чирпан, към Селскостопанската академия – гр. София, обявява  конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 6.1 “Растениевъдство” по научна специалност “Растениевъдство”  –  1 /един/, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи – в деловодството на  Институт по полски култури – гр. Чирпан, бул.”Георги Димитров” № 2, тел. 0416 9 3133.

Обявата за конкурса е публикувана в “Държавен вестник”, бр.40, 31.05.2022 г. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник”.

РЕЗЮМЕТА И ПРИНОСИ

Резюмета

Приноси

РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА

Рецензия от проф. д-р Нели Кирилова Вълкова

Рецензия от проф. д-р Тоня Добрева Георгиева

Становище от доц. д-р Атанас Веселинов Севов

Становище от доц. д-р Грози Делчев Делчев

Становище от проф. дн Ана Стоилова Салджиева

Становище от проф. д-р Танко Пеев Колев

Становище от проф. д-р Христофор Кирчев Кирчев

.

ОБЯВА ЗА 4 БР. КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“

Институт по полски култури – гр. Чирпан, към Селскостопанска академия – гр. София, обявява конкурси за главен асистент в професионално направление 6.1 “Растениевъдство” по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения” – 3 /три/ и в професионално направление 6.1 “Растениевъдство” по научна специалност “Растениевъдство“ – 1 /един/, със срок два месеца от обнародването  в „Държавен вестник”.

Справки и документи – в Института по полски култури – гр. Чирпан, бул.”Георги Димитров” № 2, тел. 0416 9 3133.

Обявата за конкурса е публикувана в “Държавен вестник”, бр. 6, 21.01.2020 г. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник”.

ОБЯВА

За провеждане на публична защита на дисертационен труд  на тема: Проучване на сортимент от генотипове твърда пшеница и тетраплоидни родствени видове по показатели свързани с качеството на зърното от асистент Красимира  Костадинова Танева за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения” в професионално направление 6.1 Растениевъдство към Институт по полски култури гр. Чирпан.

Председател на Научното жури: проф. д-р Нели Кирилова Вълкова.

РЕЦЕНЗИИ:

Рецензия от проф. дн Ана Стоилова Салджиева – ИПК Чирпан

Рецензия от доц. д-р Дечко Иванов Дечев – ИПК – Чирпан

СТАНОВИЩА:

Становище от проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска – АБИ София

Становище от проф. д-р Нели Кирилова Вълкова – ИПК Чирпан

Становище от доц. д-р инж. Иванка Димитрова Петрова – ИКХТ-София

Автореферат на Красимира Костадинова Танева – стр. 1-16

Автореферат на Красимира Костадинова Танева – стр. 17-37

Заключителното заседание  на Научното жури ще се състои на 03.07.2019 г. от 10.00 часа в залата на Институт по полски култури – гр. Чирпан.

.

ОБЯВА

За провеждане на публична защита на дисертационен труд  на тема: „Селекционно – генетични изследвания при памука за подобряване на продуктивността и качеството на влакното” от асистент Валентина Тодорова Димитрова за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения” в професионално направление 6.1 Растениевъдство към Институт по полски култури гр. Чирпан.

Председател на Научното жури: проф. д-р Нели Кирилова Вълкова.

РЕЦЕНЗИИ:

Рецензия от проф. д-р Нели Кирилова Вълкова – ИПК Чирпан

Рецензия от проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева – ИЗ Карнобат

СТАНОВИЩА:

Становище от проф. дн Ана Стоилова Салджиева – ИПК Чирпан

Становище от проф. дн Дияна Лилова Светлева – АУ – Пловдив

Становище от проф. д-р Аргир Тодоров Живондов ИО – Пловдив

Автореферат на ас. Валентина Тодорова Димитрова

Заключителното заседание  на Научното жури ще се състои на 28.06.2019 г. от 10.00 часа в залата на Институт по полски култури – гр. Чирпан.

.

ОБЯВА

За провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема: Генетико-селекционни изследвания на количествени признаци свързани с продуктивността при твърдата пшеница (triticumdurumdesf.) от докторант Рангел Георгиев Драгов за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения” в професионално направление 6.1 Растениевъдство към Институт по полски култури гр. Чирпан.

Председател на Научното  жури: проф. дн Ана Стоилова Салджиева.

РЕЦЕНЗИИ:

Рецензия от проф. дн Ана Стоилова Салджиева – ИПК Чирпан

Рецензия от проф. д-р Дарина Димитрова Вълчева – ИЗ Карнобат

СТАНОВИЩА:

Становище от доц. д-р Дечко Иванов Дечев – ИПК Чирпан

Становище от проф. д-р Виолета Златева Божанова – ИПК Чирпан

Становище от доц. д-р Златина Пейчева Ур – ИРГР Садово

Автореферат на ас. Рангел Георгиев Драгов

Заключителното заседание ще се състои на 28.06.2019 г. от 13.00 часа в залата на Институт по полски култури – гр. Чирпан.

.

Обява за заемане на академична длъжност “главен асистент”

Институт по полски култури – гр. Чирпан, към Селскостопанска академия – гр. София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 6.1 “Растениевъдство” по научна специалност “Растениевъдство” – един, със срок два месеца от обнародването  в „Държавен вестник”. Справки и документи – в Институт по полски култури – гр. Чирпан, бул.”Георги Димитров” № 2, тел. 0416 93133.

Обявата за конкурса е публикувана в “Държавен вестник”, бр. 42, 28.05.2019 г. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник”.

.

О Б Я В А

За провеждане на публична защита на дисертационен труд  на тема: “Проучвания върху клоналното ин витро размножаване на маслодайна роза и шипка” от докторант Веселина Ненова Баджелова за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения” в професионално направление 6.1 Растениевъдство към Институт по полски култури гр. Чирпан.

Председател на научното жури: проф. д-р Нели Кирилова Вълкова

РЕЦЕНЗИИ:

Рецензия от проф. д-р Димитър Диманов Диманов – пенсионер

Рецензия от проф. д -р Нели Кирилова Вълкова – ИПК – Чирпан

СТАНОВИЩА:

Становище от проф. д.р Виолета Златева Божанова – ИПК – Чирпан

Становище от доц. д-р Златина Пейчева -Ур – ИРГР – Садово

Становище от доц. д-р Боряна Косева Дюлгерова – ИЗ – Карнобат

Автореферат Веселина Баджелова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 13.06.2019 г. от 11.00 ч. в залата на Институт по полски култури гр. Чирпан.

.

Обява за заемане на академична длъжност “главен асистент”

Институт по полски култури – гр. Чирпан, към Селскостопанска академия – гр. София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 6.2 “Растителна защита” по научна специалност “Растителна защита /фитопатология/” – един, със срок два месеца от обнародването  в „Държавен вестник”. Справки и документи – в Институт по полски култури – гр. Чирпан, бул.”Георги Димитров” № 2, тел. 0416 93133.

Обявата за конкурса е публикувана в “Държавен вестник”, бр.38, 10.05.2019 г. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник”.

.

ОБЯВА

Институт по полски култури – Чирпан обявява:

Всички научни работници от ИПК – Чирпан, които отговарят на дефиницията за млад учен могат да подават документи до Комисията за подбор на кандидати по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти” в периода 02.01.2019 г. – 12.01.2019 г. в деловодството на Институт по полски култури Чирпан.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Автобиография;
  2. Мотивационно писмо;
  3. Копие от диплома за ОКС „Магистър”;
  4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка);
  5. Списък на проекти;
  6. Списък на доклади и постери;
  7. Очаквани резултати;

ОБЯВА

Доц. д-р Виолета Златева Божанова ще изнесе на 23 октомври 2018 г. в Институт по полски култури – гр. Чирпан, публична лекция на тема „Използване на биотехнологични подходи в селекцията на растенията“.

Лекцията ще се проведе от 10.30 часа в залата на института.

.

Обява за заемане на академична длъжност “Професор” – 20.04.2018 г.

Институтът по полски култури – гр. Чирпан, към Селскостопанска академия – гр. София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1 “Растениевъдство” по научна специалност 04.01.05 “Селекция и семепроизводство на културните растения” – един, със срок два месеца от обнародването  в „Държавен вестник”. Справки и документи – в Института по полски култури – гр. Чирпан, бул.”Георги Димитров” № 2, тел. 0416 9 3133.

Обявата за конкурса е публикувана в “Държавен вестник”, бр. 34 от 20.04. 2018 г. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник”.

Кандидат за заемане на академична длъжност „Професор“ – доц. д-р Виолета Златева Божанова, по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в професионално направление – ш. 6.1 Растениевъдство по обявения конкурс от ИПК – гр. Чирпан,  ДВ, бр. 34 от 20.04. 2018 г.

Председател на научното жури – проф. дн  Ана Стоилова Салджиева

Резюмета на научните трудове – доц. д-р Виолета Божанова

Приноси от научните трудове – доц. д-р Виолета Божанова

Рецензии:

Рецензия от проф. дн Ана Стоилова Салджиева

Рецензия от проф. дсн Дияна Светлева

Рецензия от проф. дсн Росица Бъчварова

Становища:

Становище от проф. д-р Нели Кирилова Вълкова

Становище от проф. д-р Анелия Илиева Кътова

Становище от проф. д-р Димитър Диманов Димитров

Становище от проф. д-р Драгомир Вълчев

ОБЯВА

Заключителното заседание на научното жури за конкурс „Професор” с кандидат доц. д-р Виолета Златева Божкова ще се проведе на 21.09.2018 г. от 11.00 часа в залата на Институт по полски култури гр. Чирпан

.

Обява за заемане на академична длъжност професор – 22.05.2017 г.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по професионално  направление 6.1. Растениевъдство, по научна специалност 04.01.05 “Селекция  и семепроизводство на културните растения”, обявен в ДВ бр. 16 от 17.02. 2017 г. с кандидат доц. д-р Нели Кирилова Вълкова от ИПК – Чирпан, с който участва в  конкурс за „ПРОФЕСОР” по научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните  растения”.

Председател на научното жури: доц. д-р Виолета Златева Божанова.

Резюмета на научни трудове

Приноси

Рецензии:

Рецензия от проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев – ИЗ-Карнобат

Рецензия от проф. дсн Славка Проданова Лукипудис – пенсионер

Рецензия от доц. д-р Иван Христов Салджиев – пенсионер, ИПК –Чирпан

Становища:

Становище от проф. д-р Аргир Тодоров Живондов – Институт по овощарство – Пловдив

Становище от проф. д-р Бистра Янева Димитрова – Институт по декоративни растения, София

Становище от доц. д-р Стефан Калчев Рашев – ИПК – Чирпан

Становище от доц. д-р Виолета Златева Божанова – ИПК – Чирпан

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.06.2017 г.  от 11.00 ч. в залата на Институт по полски култури Чирпан.

.

ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“

Институт по полски култури – гр. Чирпан, към Селскостопанска академия – гр. София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1 „Растениевъдство“ по научна специалност 04.01.05 „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 16, 17.02.2017 г. Справки и документи – в Института по полски култури – гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров“ № 2, тел. 0416 9 3133.

.

О Б Я В А

За провеждане на публична защита на дисертационен труд  на тема: “Разработване на елементи от интегрираната борба с плевелите през вегетацията на памука и изпитване на генотипове памук (Gossypium hirsutum L.) за устойчивост към хербициди с цел изключване на ръчния труд при отглеждането му”  от докторант Теодора Денева Баракова за придобиване на образователна и научна степен научна „ДОКТОР” по докторска програма  “Общо земеделие” в професионално направление ш.6.1 Растениевъдство  към Институт по полски култури гр. Чирпан.

Председател на научното жури: проф. дн Ана Стоилова Салджиева

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

АВТОРЕФЕРАТ Теодора Баракова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.02.2017 г. от 9.00 ч. в залата на Институт по полски култури гр. Чирпан

.

О Б Я В А

За провеждане на публична защита на дисертационен труд  на тема: “Изследвания насочени към оптимизиране на технологични звена при отглеждането на твърда пшеница в района на Централна Южна България“  от  ас. Ана Стефанова Самодова за придобиване на научна и образователна степен “Доктор” по докторска програма “Растениевъдство” в професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство към Институт по полски култури – Чирпан.

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Кирилова Вълкова, ИПК-Чирпан.

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

АВТОРЕФЕРАТ Ана Самодова

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.02.2017 г. от 11.00 ч. в залата на Институт по полски култури гр. Чирпан.

Обява за получаване на образователна и научна степен “Доктор”

Защита на дисертационен труд на тема „Изследвания върху сухоустойчивостта на памука (G. hirsutum L.) във връзка с подбора на толерантни генотипове” от ас. Минка Стоева Колева – зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка по докторска програма 04.05.01 „Селекция и семепроизводство на културните растения”, в професионално направление 6.1 “Растениевъдство” към Институт по полски култури – Чирпан за получаване на образователна и научна степен “Доктор”.

Научни ръководители:
Проф. д-р Андон Василев Андонов – АУ – гр. Пловдив;
Доц. д-р Нели Кирилова Вълкова – ИПК – гр. Чирпан;

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Кирилова Вълкова

АВТОРЕФЕРАТ

РЕЦЕНЗИИ:

Рецензия от проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев

Рецензия от доц. д-р Виолета Златева Божанова

СТАНОВИЩА:

Становище от проф. д-р Андон Василев Андонов

Становище от доц. д-р Нели Кирилова Вълкова

Становище от доц. д-р Тодорка Савова Тонева

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 25.11. 2016 г. от 11.00  часа в Заседателната зала на ИПК – Чирпан.

Обява за получаване на образователна и научна степен “Доктор”- 14.10. 2015 г.

Защита на дисертационен труд на тема “Проучване на заплевеляването при пшеница и ечемик в Старозагорски регион и ефективни методи за химическа борба с плевелите” от ас. Митко Георгиев Георгиев – преподавател в Аграрен университет към Тракийски университет гр. Стара Загора, докторант на самостоятелна подготовка към Института по полски култури гр. Чирпан по докторска програма „Общо земеделие” в професионално  направление 6.1 „Растениевъдство”, за получаване на образователна и научна степен “Доктор”.

Научни ръководители:
Доц. д-р Дина Дадар-Ооловна Атанасова;
Доц. д-р Грози Делчев Делчев

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Христов Салджиев

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 14.10. 2015 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на ИПК – Чирпан.

РЕЦЕНЗИИ:

Рецензия от доц. д-р И. Салджиев – дисерт. труд ас. Митко Георгиев

Рецензия от проф. Павлов -ТУ гр. Стара Загора на дисертация – ас. Митко Георгиев

СТАНОВИЩА:

Становище от доц. д-р Дина Дадар-Ооловна Атанасова – дисерт. труд ас. Митко Георгиев

Становище от доц. д-р Петър Янков – дисерт. труд ас. Митко Георгиев

Становище от доц. д-р Стефан Рашев – дисерт. труд на ас. Митко Георгиев

Обява за конкурс докторанти

Можете да свалите пълния текст на обявата за конкурс за приемане и обучение на докторанти от връзката по-долу:

Обява за докторанти_2015 г.

Обява за академична длъжност асистент

Можете да свалите пълния текст на обявата за академична длъжност асистент от долния линк:

Обява за академична длъжност асистент

Обява за академична длъжност професор – 24.02.2014 г.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по професионално направление 6.1. Растениевъдство, по научна специалност 04.01.05 “Селекция и семепроизводство на културните растения”,обявен в ДВ бр. бр. 79 от 08.11. 2013 г. с кандидат доц. дн Ана Стоилова  Салджиева.

Председател на научното жури: доц. д-р Виолета Златева Божанова

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

ПРИНОСИ

на доц. дн Ана Стоилова Салджиева, с които участва в конкурс за „ПРОФЕСОР” по научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.03. 2014 г. от 10.30 ч. в залата на Институт по полски култури Чирпан.

Обява за академична длъжност доцент – 21.02.2014 г.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по професионално направление 6.2 „Растителна защита”, научна специалност 04.01.10 „Растителна защита (Ентомология)”, обявен в ДВ бр. 97/8.11.2013 г. с кандидат гл. ас. д-р Стефан Калчев Рашев.

Председател на научното жури: доц. дсн Ана Стоилова Салджиева

 

РЕЦЕНЗИИ

СТАНОВИЩА

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

 

ПРИНОСИ

 

на гл. ас. д-р Стефан Калчев Рашев, с които участва в конкурс за „ДОЦЕНТ” по научната специалност „Растителна защита (Ентомология)”.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 21.03.2014 г. от 10.00 ч. в зала № 228 на Факултета по РЗАЕ в Аграрен университет – Пловдив.

 

ОБЯВА

Институт по полски култури – гр. Чирпан, към Селскостопанска академия – гр. София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности по следните професионални направления: за доцент по научна специалност 04. 01.10 “Растителна защита” (Ентомология), професионално направление 6.2 “Растителна защита”, област на висше образование “Аграрни науки и ветеринарна медицина” – един; за професор в професионално направление 6.1 “Растениевъдство” по научна специалност 04.01.05 “Селекция и семепроизводство на културните растения” – един,  двата със срок два месеца от обнародването  в „Държавен вестник”.Документи – в Института по полски култури – гр. Чирпан, бул.”Георги Димитров” № 2, тел. 0416 9 3133.