Обяви Държавен вестник

Обява за заемане на академична длъжност “Професор” – 20.04.2018 г.

Институтът по полски култури – гр. Чирпан, към Селскостопанска академия – гр. София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1 “Растениевъдство” по научна специалност 04.01.05 “Селекция и семепроизводство на културните растения” – един, със срок два месеца от обнародването  в „Държавен вестник”. Справки и документи – в Института по полски култури – гр. Чирпан, бул. ”Георги Димитров” № 2, тел. 0416 9 3133.

Обявата за конкурса е публикувана в “Държавен вестник”, бр. 34 от 20.04. 2018 г. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник”.

.

О Б Я В А

Институтът по полски култури – Чирпан към Селскостопанска академия, гр. София обявява конкурс за приемане и обучение на редовни докторанти – 1 брой по специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения„.

Обявата за конкурса е публикувана в “Държавен вестник”, бр.60 от 25.07. 2017 г. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник”. Кандидатите полагат конкурсен изпит по специалността и по чужд език.

Подробна информация  в ИПК-Чирпан.

Тел: 0416/93133; GSM: 0894615074

.

ОБЯВА

Институт по полски култури – гр. Чирпан, към Селскостопанска академия – гр. София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности по следните професионални направления:

§  За доцент по научна специалност 04.01.10 “Растителна защита” (Ентомология), професионално направление 6.2 “Растителна защита”, област на висше образование “Аграрни науки и ветеринарна медицина” – един;

§  За професор в професионално направление 6.1 “Растениевъдство” по научна специалност 04.01.05 “Селекция и семепроизводство на културните растения” – един;

Двата със срок два месеца от обнародването  в „Държавен вестник”

Обявата е публикувана в “Държавен вестник” – Бр. 97 от 08. 11. 2013 г. Документи – в Института по полски култури – гр. Чирпан, бул.”Георги Димитров” № 2, тел. 0416 9 3133.