Памук

СОРТ „ЧИРПАН 539”

Създаден чрез кръстосване на българските сортове „Бели Извор” х „Гарант”. Принадлежи към вида G. hirsutum L. Признат за оригинален през 1994 г. и райониран за цялата страна. Височина на растението 47-67 cm. Ран сорт с бърз темп на разпукване на кутийките. Вегетационен период 109-116 дни. Високодобивен, с добив неомаганен памук 170-250 kg/da. Средният рандеман на влакното е 38,6 %. Влакното е бяло фино с дължина 28,7-31,4 mm. На естествен инфекциозен фон няма развитие на вертицилийно увяхване и бактериоза.

СОРТ „ЧИРПАН 603”

Създаден чрез кръстосване на българските сортове „Бели Извор” х „Балкан”. Принадлежи към вида G. hirsutum L. Растенията са с височина 50-70 cm. добре облистени с антоцианова окраска. Стеблото е здраво, изправено с къси плодни клонки, заложени средно високо. Храстът е средно разперлен с 1-2 растежни клонки. Ран сорт с бърз темп на разпукване на кутийките. Вегетационен период 110-117 дни. Високодобивен, с добив неомаганен памук 180-250 kg/da. Влакното е бяло фино с дължина 29-31,6 mm. Рандеманът на влакното е 37-38.4 %.

СОРТ „АВАНГАРД-264”

Признат е за оригинален през 1994 г. и райониран за цялата страна. Получен е чрез междувидова хибридизация от кръстосване на узбекските сортове С-460 (G. hirsutum L.) x C-6030 (G. barbadense L.). Принадлежи  към вида G. hirsutum L. Растенията са с височина 41-46 cm, средно облистени, със средна антоцианова окраска. Храстът е средно прибран, с конусовидна форма, с 1-2 растежни клонки и височина на първа плодна клонка 16.3-18.1 cm. кутийките са средно едри, овалнояйцевидни, 4-5 делни, със средно тегло 5.0-5.7 g. Ран сорт с вегетационен период 115-120 дни. Високодобивен, реализира добиви на неомаганен памук – 170-250 kg/da. Влакното е бяло, дълго и фино с дължина 31-33.9 mm. Рандеман – 34-36 %. Сортът е пригоден за интензивно отглеждане и механизирано прибиране.

СОРТ „ПЕРЛА-267”

Създаден е чрез кръстосване на българските сортове Гарант х  Прогрес. Сорт Прогрес е с междувидов произход  G. hirsutum х G. barbadense. Принадлежи към вида G. hirsutum . има средно висок, прибран храст с 1-2 вегетативни клонки.стеблото е здраво, изправено, с къси плодни клонки. Ран сорт, с вегетационен период 115-120 дни. Добив на неомаганен памук средно за многогодишен период е 170 kg/da, като в отделни години достига до 250 kg/da. Сорт „Перла-267” има дълго и фино влакно което се цени високо от текстилната промишленост. Рандеман – 33-36 %. Има добра пригодност към машинна беритба. Утвърден за оригинален и райониран за цялата страна през 1999 г.

СОРТ “ВЕГА”

Утвърден е за оригинален сорт и райониран за цялата страна през 2003 г. Сорт Вега е поредното ново постижение в селекцията на ранозрялост и качество при памука у нас. Вегетационния период е 118 дни. По продуктивност се изравнява със съвременните сортове с висок генетичен потенциал за добив (226 kg/da), а по качество на влакното – с качествения сорт Авангард-264. Формира по-голяма маса на кутийката от стандартните сортове и залага високо първа плодна клонка – на 18.9 cm, което е важно условие за намаляване на загубите при беритба с комбайн.

СОРТ „БЕЛИ ЛОМ”

Получен е чрез кръстосване на българската селекционна линия 176 х гръцкия сорт 791-169. Принадлежи към G. hirsutum L. Има средно високо зелено стъбло. Храстът е с цилиндрична форма, леко разперен. Формира 1-2 растежни клонки. Залага сравнително високо плодните си органи – над 15-16 cmот повърхностт анапочвата.кутийките са овално-яйцевидни, средно едри с тегло 5.1-6.0 g. Рандеманът на влакното е 38.1-40.0 %. Дължината на влакното 27.1-29.0 mm. Ран сорт с вегетационен период 116-120 дни. Високодобивен. По технологични качества на влакното се отнася към групата на среднодълговлакнестите памуци.  Високорандеманен. Признат е за оригинален през 2003 г. и е райониран за цялата страна .

СОРТ „БЕЛИ ИСКЪР”

Получен е чрез кръстосване на българския сорт Огоста х узбекския С-6037. Принадлежи към вида G. hirsutum L. Има  високо зелено и здраво стъбло, със силна антоцианова окраска. Залага сравнително високо плодните си органи – над 15-16 cm от повърхността на почвата. Кутийките са яйцевидни, без ямки, с къса дръжка и средно издаден нос. Масата на неомаганен памук от една кутийка е висока – 5.2-6.0 g. Рандеманът на влакното е висок – 38.2-39.0 %. Дължината на влакното 29.0-31.0 mm. Много ран сорт с вегетационен период 116-120 дни. Високодобивен. По технологични качества на влакното се отнася към групата на среднодълговлакнестите памуци. Високорандеманен сорт средния рандеман на влакното е 38.6 %. Признат е за оригинален през 2003 г. и е райониран за цялата страна.

СОРТ “ХЕЛИУС”

Растенията са средно високи с конична форма. Стъблото е изправено, тъмнозелено, слабо окосмено. Плодните клонки са със средно дълги междувъзлия и са разположени сравнително високо. Височината на залагане на първа плодна клонка е около 20 cm. Листата са длановидни,  тревистозелени, средно големи и окапват силно с началото на разпукване на кутийките. Кутийките са средно едри, овално яйцевидни, със средна издатина на върха и средно дълга дръжка. При  пълна зрялост се отварят силно и са подходящи за механизирано прибиране. Семената са средно едри, покрити със сив мъх. Влакното е бяло, средно финно, с дължина 28-29 mm. Рандеманът е 38.5 %. Вегетационният период на сорта е 131 дни при 132 дни за Чирпан 539. По индекс на ранозрелост се изравнява с утвърдените стандарти – средно 0.55. Средно за 3 години добивът на неомаганен памук е 186.9 kg/da при 164.9 kg/da за стандарта. На естествен инфекциозен фон няма развитие на бактериоза и се напада до 2.5 % от вертицилийно увяхване. Сортът превишава утвърдените стандарти по минимална здравина на снопче.

СОРТ “ТРАКИЯ “

Растенията са високи до много високи. Стъблото е изправено, тъмнозелено, средно силно окосмено в горната част. Храстът е коничен. Плодните клонки са със средно дълги междувъзлия и са разположени сравнително високо над земната повърхност. Височината на залагане на първа плодна клонка е около 18 cm. Листата са  длановидни, средно големи с тревистозелен цвят и слаба окосменост. Кутийките са средно едри, яйцевидни, 4-5 делни. Масата им е средно 5 g. Семената са средно едри, покрити със сив мъх. Влакното е бяло, средно фино, с дължина 28-29 mm. Рандеманът е 38-39 %. Вегетационният период на сорта е 119 дни, като по индекс на ранозрялост от 0.62 се изравнява със стандартите. Средно за 3 години е показал общ добив неомаганен памук 192.0 kg/da. На естествен инфекциозен фон няма развитие на вертицилийно увяхване и бактериоза. На изкуствен инфекциозен фон сортът е силно чувствителен към причинителите на вертицилийно увяхване. По линейна плътност, минимална здравина на снопче и коефициент на зрялост се изравнява със стандартите, но ги превишава по равномерност, по дължина и база и по процент на зрялост.

СОРТ “КОЛОРИТ “

Растенията са средно високи. Стъблото е изправено, светло зелено. Листата са средно едри, длановидни, тъмнозелени с нормална периферия. Кутийките са яйцевидни, със средна дължина на дръжката. Плодните клонки са дълги, високо заложени. Височината на залагане на първа плодна клонка е над 18-20 cm. Семената са средно едри, покрити със сив мъх. Влакното е бяло, средно финно, с дължина 31-33 mm. Вегетационния период е 116-124 дни. Индексът на ранозрелост е 69.6 %. Средно за седем години септемврийският добив е 160.9 kg/da, а общият добив неомаганен памук – 215.3 kg/da. Рандеманът е средно 37 %. На естествен инфекциозен фон не се наблюдава развитие на вертицилийно увяхване. Сорт Колорит не се напада от бактериоза.

СОРТ “ДАРМИ “

Растенията са ниски с конична форма. Стъблото е зелено, със слаба антоцианова окраска при узряване. Плодните клонки са средно дълги и са разположени високо. Листата са длановидни, зелени с повдигната периферия. Кутийките са средно едри, овално яйцевидни и при узряване се разпукват силно. Семената са средно едри, покрити със сив мъх. Влакното е бяло средно фино, с много добра равномерност и зрялост. Влакното е с дължина 31-32 mm и има добра здравина. Рандеманът му е около 39.5 %. Вегетационния период на сорта е 116-122 дни. Средно за шестгодишен период септемврийският  добив е 145 kg/da, а общият добив – 200 kg/da. На естествен инфекциозен фон не се наблюдава развитие на вертицилийно увяхване. На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен. Сорт Дарми не се напада от бактериоза.

СОРТ “ВЕНО”

Растенията са много високи – над 70 cm. Стъблото е светлозелено със средна антоцианова окраска в края на вегетацията. Храстът е разперен. Плодните клонки са по-ниско заложени, средно 17.7 cm за първа плодна клонка при 18.6 cm за Чирпан-539. Листата са светлозелени, длановидни с повдигната периферия. Кутийките са едри – 5.1–6.0 g, яйцевидни, с къса дръжка на съцветието и се разпукват силно при узряване. Семената са средно едри, покрити със сив мъх. Влакното е бяло, фино, с дължина 28-29 mm. Рандеманът на влакното е 36-38 %. Вегетационният период на сорта е 112-115 дни и по индекс на ранозрелост се изравнява със стандартите. Средно за 3 години са получени 238 kg/da неомаганен памук при 220 за стандартите. На естествен инфекциозен фон няма развитие на вертицилийно увяхване и максималното нападение от бактериоза е 1.5 %. На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен към причинителите на вертицилийно увяхване. По линейна плътност, база, равномерност и процент на зрялост сортът превишава стандартите.

СОРТ „НАТАЛИЯ”

Създаден е чрез кръстосването на Л.65 с междувидов произход G. hirsutum L. x G. barbadense L. и румънския сорт Т-073. Принадлежи към вида G. hirsutum L. Храстът е средно висок. Формира 1-2 вегетативни клонки. Плодните клонки са средно дълги, със средно дълги междувъзлия. Към края на вегетацията главното стъбло е със средно интензивна антоцианова окраска. Листата са средно големи, длановидни, тревисто зелени, петделни. Плодните кутийки са средно едри, петделни, овално яйцевидни. Масата на 1 кутийка средно е 5.5 g. Семената са средно едри, покрити с гъст, сив мъх. Абсолютното им тегло е 100-110 g. Влакното е бяло, средно фино и средно дълго. Дължината му варира от 27.9 до 29.3 mm (средно 28.1 mm). Модалната дължина е 27.6 mm, щапелната- 30.9 mm. Рандеманът на влакното варира от 35.0 до 39.5%, средно е 37.6%. Сортът е високопродуктивен, реализира от 196.7 до 333.5 kg/da суров памук, средно 232.6 kg/da (2003-2007г.). Сортът е ранозрял, вегетационният му период е 115-125 дни. Пригоден е за машинно прибиране, височината на залагане на 1-ва плодна клонка е над 13-15 cm.

СОРТ  “ИЗАБЕЛЛ”

Сортът е получен чрез вътревидова хибридизация от кръстосването на селекционните линии № 433 (кафяво влакно) х № 396 (бяло влакно). Сортът има средно висок храст с конична форма. Стъблото е зелено, със  средна антоцианова окраска при узряване. Листата са средно големи, с длановидна до пръстеновидна форма и тревисто зелен цвят. Плодните клонки са средно дълги. Кутийките са средно големи, със закръглено-яйцевидна форма, и слаба до средна издатина на върха и при узряване се разпукват силно. Семената са средно едри, покрити със средно гъст, светло кафяв мъх. Ран сорт с вегетационен период 110-115 дни. По добив на неомаганен памук от декар се изравнява със стандартните сортове – Чирпан-539 и Авангард-264. Сорт Изабел е с естествено оцветено светлокафяво до кремаво влакно, което е късо, средно фино, с добра равномерност и разтегливост. На естествен инфекциозен фон няма развитие на вертицилийно увяхване и бактериоза. На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен към причинителите на вертицилийно увяхване.

СОРТ “ДОРИНА”

Растенията са средно високи с конична форма. Стъблото е изправено, червенокаво-зелено, средно окосмено. Плодните клонки са средно дълги и по-ниско заложени от тези на стандартните сортове, височината на залагане на първа плодна клонка е средно на 18.3 cm. Листата са длановидни, тревистозелени, средно големи. Кутийките са средно едри, яйцевидни, със средна издатина на върха и средно дълга дръжка. Масата им е средно 5.0 g. Семената са средно едри, покрити със сив мъх. Влакното е бяло, средно фино, с дължина 30-31 mm. Рандеманът е 39.4 %. Вегетационният период е 109 дни и се изравнява с Чирпан 539. Средно за 2 години (2007-2008 г.) добивът на неомаганен памук е 155.5 kg/da. Сортът съчетава дължина и рандеман на влакното, има с 0.4-0.6 mm по-дълго влакно от това на Чирпан-539, и с 0.3 mm по-късо от това на Авангард-264. Има по-добра разтегливост на влакното от утвърдените стандарти, слабо им отстъпва по микронер (финост) и здравина. На естествен инфекциозен фон няма развитие на бактериоза и вертицилийно увяхване. На изкуствен инфекциозен фон е чувствителен към причинителите на вертицилийно увяхване.

СОРТ “КРИС”

Сортът е получен чрез третиране на семена от сорт Огоста с гама лъчи (80 Gy) и EMS (0.1 %). Сорт Крис се отличава със средно висок храст с цилиндрична форма. Стъблото е със светло зелен цвят, добре облиснето. Листата са тревисто зелени, длановидни до пръстовидни, слабо окосмени. Цветовете са кремави. Кутийките са средно едри, яйцевидни със средно дълга дръжка. Семената са покрити с рядък светлокафяв мъх. Вегетационният период е 110-115 дни. По добив неомаганен памук от декар средно за три години превишава Чирпан 539 с 3%, а Авангард – с 4.5%. По добив на влакно се изравнява с Чирпан 539, и превишава Авангард с 7 %. По технологични показатели – здравина, модална и щапелна дължина, равномерност и удължение леко отстъпва на Чирпан 539 и по микронер леко го превишава. На естествен инфекциозен фон няма развитие на вертицилийно увяхване и бактериоза. На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен към причинителя на вертицилийно увяхване.

СОРТ “БОЯНА”

Сортът е получен чрез вътревидова хибридизация между Чирпан-603 и С-9070. Сортът се характеризира с висок храст, червеникаво-зелено стъбло и рехава листна маса. Листата са средно големи, длановидни с тревисто зелен цвят. Плодните клонки са средно дълги. Кутийките са яйцевидни със слаба до средна издатина на върха. Семената са средно едри, покрити със сив мъх.   Вегетационният период е 110-115 дни. По добив неомаганен памук от декар за три годишен период превишава стандарта Чирпан-539 с 5-8 %, а по добив на влакно се изравнява с него. По технологични показатели – микронер, здравина, модална и щапелна дължина, равномерност и удължение се изравнява със стандарта. Леко му отстъпва по рандеман. На естествен инфекциозен фон няма развитие на вертицилийно увяхване и бактериоза. На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен към причинителите на вертицилийно увяхване.

СОРТ “ВИКИ ИПТП”

Сортът е получен чрез облъчване с гама лъчи в доза 80 Gy на мокри семена от сорт С-9070. Сортът се характеризира със средно висок коничен храст, светло зелено стъбло и рехава листна маса. Листата са средно големи, длановидни до пръстовидни, слабо окосмени с тревисто зелен цвят. Плодните клонки са средно дълги. Кутийките са яйцевидни, със средна  издатина на върха. Семената са средно едри, покрити със сив мъх. Вегетационният период е 110 дни. По добив неомаганен памук от декар превишава Чирпан-539 с 5-7 %, а Авангард – 10-12 %. По добив влакно се изравнява с Чирпан-539 и превишава Авангард с 14-16 %. По рандеман и технологични показатели – микронер, здравина, модална и щапелна дължина, равномерност и удължение се изравнява със средния стандарт.

СОРТ “ПЛОВДИВ “

Растенията са високи. Стъблото е изправено, тъмнозелено, средно окосмено в горната част. Храстът е коничен. Плодните клонки са със средно дълги междувъзлия и са разположени сравнително високо над земната повърхност. Височината на залагане на първа плодна клонка е около 18 cm. Листата са  длановидни до пръстовидни, до средно големи с тревистозелен до тъмнозелен цвят и слаба окосменост. Кутийките са средно едри, елиптични, 4-5 делни. Масата им е средно 5.5 g. Степента на отваряне при пълна зрялост е слаба до средна. Семената са средно едри, покрити с бял до сив мъх. Влакното е бяло, средно фино, с дължина 28-29 mm. Рандеманът е 37-38 %. Вегетационният период на сорта е 109-111 дни, като по индекс на ранозрялост се изравнява със стандартите. Средно за 2 години при неполивни условия е показал общ добив неомаганен памук 230.0 kg/da. На естествен инфекциозен фон няма развитие на вертицилийно увяхване и бактериоза. На изкуствен инфекциозен фон сортът е чувствителен към причинителите на вертицилийно увяхване. По технологични показатели: микронер, минимална здравина на снопче, равномерност и дължина се изравнява със стандартите.

СОРТ “РУМИ”

Растенията са средно високи. Стъблото е изправено, светлозелено, със слабо до средно антоцианово оцветяване при узряване, слабо до средно окосмено. Моноподиалните клонки са 1-2. Плодните клонки са средно дълги, със средно дълги междувъзлия. Височината на залагане на първата кутийка е средно на 20.4 cm. Растенията са средно облистени. Листата са средно големи, тревисто зелени, длановидни, слабо до средно насечени, петделни. Цветовете са средно едри, кремави. Кутийките са средно едри, яйцевидни, със средна издатина на върха и средно дълга дръжка. Масата им е средно 5.5 g. Степента на отваряне при пълна зрелост с средна. Семената са средно едри, покрити със сив мъх. Влакното е бяло, здраво, средно фино, средно дълго, с добра изравненост и разтегливост. Рандеманът на влакното е 36.2 %. Модалната дължина е 25.4 mm, щапелната – 28.8 mm, фиността измерена в mic е 4.73, в  Dtex – 0.186. Вегетационният период е 113. Средно за две години (2009-2010 г.) добивът на неомаганен памук е 248.3 kg/da. На естествен инфекциозен фон няма развитие на бактериоза и вертицилийно увяхване. На изкуствен инфекциозен фон е чувствителен към причинителите на вертицилийно увяхване.

СОРТ “ФИЛИПОПОЛИС”

Растенията са средно високи. Стъблото е изправено, тъмнозелено, слабо окосмено в горната част. Храстът е коничен. Плодните клонки са къси със средно дълги до дълги междувъзлия и са разположени сравнително високо над земната повърхност. Височината на залагане на първа плодна клонка е около 19 cm. Листата са  длановидни до пръстовидни, големи с тревистозелен до тъмнозелен цвят и слаба окосменост. Кутийките са едри, елиптични, до яйцевидни, 4-5 делни. Масата им е средно 5.8 g. Степента на отваряне при пълна зрялост е средна до силна. Семената са средно едри, покрити с бял до сив рядък мъх. Влакното е бяло, средно фино, с дължина 28-29 mm. Рандеманът е 37-38 %. Вегетационният период на сорта е 108-110 дни, като по индекс на ранозрялост се изравнява със стандартите. Средно за 3 години при неполивни условия е показал общ добив неомаганен памук 218.0 kg/da – с 4.2 % над стандарта. На естествен инфекциозен фон няма развитие на вертицилийно увяхване и бактериоза. На изкуствен инфекциозен фон сортът е средно чувствителен към причинителите на вертицилийно увяхване. По технологични показатели: равномерност и здравина превишава, а по зрелост и дължина се изравнява със стандартите.

СОРТ “ДЕНИЦА”

Сортът е получен чрез кръстосването на Чирпан 539 и Sicola 3-2. Растенията са високи.  Стъблото е изправено, тревисто зелено.  Храстът е коничен. Плодните клонки са със средно дълги междувъзлия и са разположени сравнително високо над земната повърхност. Височината на залагане на първа плодна клонка е около 18 -19 cm. Листата са средно едри, длановидни до пръстовидни с тревисто зелен цвят и слаба окосменост.  Кутийките са средно едри, яйцевидни, 4-5 делни. Масата им е средно 5,2 – 5,5 g. Степента на отваряне при пълна зрялост е средна до силна.  Семената са средно едри, покрити с бял до сив гъст мъх.  Влакното е бяло, средно фино, с дължина 27-28 mm. Рандеманът е 37-38%.  Вегетационният период е 114-115 дни. Средно за две години при неполивни условия е получен общ добив неомаганен памук 142 kg/da – с 4,5% над стандартите. На естествен инфекциозен фон няма развитие на вертицилийно увяхване и бактериоза. На изкуствен инфекциозен фон сортът е силно чувствителен. По технологически показатели: равномерност и здравина превишава стандартите, а по зрелост и дължина / щапелна и модална/ се изравнява с тях.

СОРТ ”НЕЛИНА”

Растенията са средно високи с конична форма. Стъблото е изправено, червеникаво-зелено, средно окосмено. Плодните клонки са средно дълги и по-ниско заложени от тези на стандартните сортове, височината на залагане на първа плодна клонка е средно на 15.4 cm. Листата са длановидни, тревистозелени, средно големи. Кутийките са средно едри, яйцевидни, със средна издатина на върха и средно дълга дръжка. Масата им е средно 5.0 g. Семената са средно едри, покрити със сив мъх. Влакното е бяло, средно фино, с добра здравина и със средна щапелна дължина 28.3 mm. Рандеманът е 37.7 %, при 37.0 % за Чирпан-539 и 35.0 % за Авангард-264. Вегетационният период е 114 дни и се изравнява с Чирпан 539. Средно за 3 години (2009-2011 г.), добивът на неомаганен памук е 201.4 kg/da, при 199.6 kg/da за Чирпан-539 (стандарт за ранозрялост и продуктивност) и 199.7 kg/da за Авангард-264 (стандарт за качество на влакното). Сортът съчетава дължина и рандеман на влакното, има с 0.5 mm по-дълго влакно от това на Чирпан-539, и с 0.5 mm по-късо от Авангард-264. На естествен инфекциозен фон няма развитие на бактериоза и вертицилийно увяхване. На изкуствен инфекциозен фон е чувствителен към причинителите на вертицилийно увяхване.

ТЕХНОЛОГИЯТА за отглеждане на памук е разработена въз основа на резултатите от изследванията в Института по полски култури – Чирпан, съпоставени с постиженията в памукопроизводителните страни в света. Обработките на почвата, торенето, гъстотата на посева, борбата с плевелите и вредителите, приложението на растежни регулатори, дефолианти и системата машини са конкретизирани съобразно особеностите на съвременните български сортове памук, почвените и климатични условия у нас и изискванията на пазарната икономика.