Международно сътрудничество

  • Участие в  международни прояви:

Голяма част от научните сътрудници от ИПТП, работещи с памука, са членове на работни групи към Международната изследователска мрежа по памука за Европа и Близкия изток към ФАО и при финансови възможности участват в организираните прояви.

Научните кадри, в т.ч. и младите научни сътрудници, се стимулират за участие в международни конференции и симпозиуми.

  • Участие  в международни програми:

– Участие в Програма за научно-техническо сътрудничество между страните-участнички в Средиземноморската мрежа по памука към ФАО със задача „Селекция и интродукция на нови сортове памук“.

Дългогодишни са взаимоотношенията с международните организации ICARDA – Сирия и СIMMYT – Мексико, с които се разменя генплазма и изключително полезна научна информация. Работните проекти са:

– CIMMYT – Мексико: International wheat improvement network.

– ICARDA – Сирия:  International Testing Program – Durum wheat.

  • Международни контакти:

Поддържат се контакти с научно-изследователски институти в Гърция, Турция, Узбекистан, Франция, Египет, Испания, Украйна, САЩ, Иран, Русия и др., без официални договорености.

  • Специализации:

Научни сътрудници от ИПТП са специализирали в Узбекистан, Китай, Казахстан, Румъния, Гърция, Югославия, Украйна, Русия, Германия, Унгария, Франция, Испания, Перу, Йемен, Нигерия, Белгия  и др.