Научна дейност

НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ССА – СОФИЯ

  • “Селекция на нови ранозрели и високодобивни сортове памук с подобрено качество на влакното толерантни към някои фактори на абиотичен и биотичен стрес”
  • “Селекционни изследвания и създаване на нови сортове твърда пшеница за нуждите на земеделието при променящите се климатични и икономически условия”
  • “Разработване на критерии, технологии и отделни технологични звена за реализиране на генетичния и агроекологичния потенциал на основните полски култури съобразено със специфичните агроклиматични характеристики на Централна Южна България”
  • “Разработване на агроекологична система и екологоикономическа оценка на риска при производството на твърда пшеница”

НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МОМН

  • Изследователски проект по двустранно сътрудничество България- Македония на тема “Оценка на сортове полски култури в система за биологично земеделие при условията на България и Македония”
  • Изследователски проект по двустранно сътрудничество България-Словакия на тема: “Биоразнообразие на гъбите, причиняващи листно напетняване по пшеницата на Европейска територия”

НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ  МЗХ:

  • Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2007-2013 г. Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

  • CIMMYT International Wheat Improvement network
  • Програма за научно-техническо сътрудничество между страните-участнички в Средиземноморската мрежа по памука към ФАО. Задача „Селекция и интродукция на нови сортове памук“
  • ICARDA/CIMMYT Wheat Improvement Program – Durum wheat