Сектор „Производство“

Успоредно с  научния сектор е изградена и “Експериментална база”, която се намира на 5 км западно от гр.Чирпан, по пътя Пловдив – Стара Загора. Тя е създадена през 1959 г. на базата на Държавното земеделско стопанство и към настоящия момент стопанисва 3028 da собствена и около 14000 da  арендована земя.

В „Производствено-експерименталната база” са заети компетентни растениевъди, животновъди, ремонтни работници, механизатори и др.

Отдел “Растениевъдство”

  • Произвежда се предбазисен и базисен посевен материал от памук, твърда и мека пшеница. Институтът е основен производител на елитен материал от памук и твърда пшеница за страната и на семена от основните полски култури за Старозагорски и Хасковски регион.
  • Произвежданата стокова продукция включва памук, твърда и мека пшеница, тритикале, ечемик, слънчоглед, царевица за силаж и зърно, люцерна, житно–бобови смески и др.
  • Институтът е оборудван с техника за производство на семенен материал от твърда пшеница – наличните 2 семечистачни линии са с голям капацитет и позволяват срочно да се подготвят необходимите количества семена.
  • Наличие на окомплектовани машини за основна, предсеитбена и вегетационни обработки на площите, за торене, сеитба, растителнозащитни мероприятия. Специализирана прибираща техника – памукокомбайни, зърнокомбайни.

 

Отдел “Животновъдство”

  • Поддържа се елитно стадо от породата Българско черношарено говедо. В резултат на подобрената организация на труда и направените капиталовложения през последните години количеството и качеството на млякото са повишени.
  • Животновъдната ферма разполага със съвременна доилна инсталация “Вестфалия”, която допринася за поддържане на високото качество на произвежданото краве мляко.
  • Институтът задоволява нуждите на частни стопани и ферми в района и страната с елитен разплоден материал.

 

Звено “Спомагателни дейности”

  • Извършват се услуги на кооперации и частни стопани.