Научен отдел „Селекция и технология на твърдата пшеница“

Предмет на дейност:

 • Създаване и внедряване в производството на нови високопродуктивни сортове, с качество на зърното, отговарящо на европейските и световните стандарти, устойчиви на полягане, болести и стресови фактори, с висока стабилност и екологична пластичност;
 • Създаване на нова генплазма с помощта на различните селекционни методи – хибридизация, експериментален мутагенез, тъканни култури и др. и ефективното включване в комбинативната селекция за създаване на нови сортове с висока степен на устойчивост към биотични и абиотични стресови фактори;
 • Разработване техника и среди за in vitro методи, създаване на генетично разнообразие и съкращаване на селекционния процес чрез тези методи. Оптимизиране на системата за регенерация чрез използване на различни експланти (зрели и незрели зародиши, незрели съцветия) и генотипове, насочвайки регенерацията към соматичен ембриогенезис чрез различни растежни регулатори и въглехидратни източници. Включване в селекционната програма на регенерирани растения с ценни сомаклонални изменения;
 • Изпитване на преки и косвени методи за оценка по сухо- и студоустойчивост и установяване на тяхната ефективност;
 • Повишаване качествените показатели на зърното и макаронените изделия от новите сортове.
 • Разработване и усъвършенстване на звена от технологията за производство на твърда пшеница, позволяващи изява на потенциалните възможности на сортовете, съобразно специфичните агробиологични изисквания на отделните генотипoве и потребностите на земеделието;
 • Балансирано минерално торене на база резултати от стационарни торови опити с различни норми и съотношения на азот, фосфор и калий;
 • Оптимизиране системата на торене на новите сортове твърда пшеница при различни нива на почвено плодородие;
 • Проучване на елементи от интегрираната борба с плевелите при твърдата пшеница. Установяване фитотоксичността и селективността на нови хербициди и хербицидни комбинации;
 • Разработване система за борба с плевелите в семепроизводните посеви, включително и срещу вторичното заплевеляване през фаза вретенене. Установяване влиянието на хербицидите и техните комбинации върху посевните свойства на семената от твърда пшеница;
 • Проучване влиянието на някои комплексни листни торове и физиологично активни вещества върху продуктивността и качеството на пшеницата;
 • Разработване на ефективни екологосъобразни методи и средства за борба с болестите по твърдата пшеница.

 

Състав на отдела:

Виолета Златева Божанова

Ръководител отдел

Доц. д-р

E-mail: violetazb@gmail.com

Области на научна дейност:

 • Растителни биотехнологии
 • Отдалечена хибридизация
 • Устойчивост на абиотични стресови въздействия – студ и суша
 • Биологична селекция

 

Боряна Петрова Хаджииванова

Гл. ас.

E-mail: bobyph@gmail.com

Области на научна дейност:

 • Селекция и генетика на растенията;
 • Клетъчни и тъканни култури;
 • Отдалечена хибридизация;
 • Ембиокултура;

 

Спасимира Луканова Недялкова

Гл. ас.

E-mail: fpl_2005@abv.bg

Области на научна дейност:

 • Растителна защита;
 • Фитопатология;
 • Твърда пшеница, памук;

 

Красимира Костадинова Танева

Асистент

E-mail:

Области на научна дейност:

 • Твърда пшеница;
 • Качествени показатели на зърното и макаронените изделия;

 

Рангел Драгов

Асистент

E-mail: bachkatai@abv.bg

Области на научна дейност:

 • Селекция и генетика на житни култури;
 • Отдалечена хибридизация;