Научен отдел „Селекция и технология на памука“

Предмет на дейност:

 • Създаване на ранозрели сортове с висок генетичен потенциал за добив и селекция на сортове с високо качество на влакното;
 • Създаване и внедряване на нови сортове и селекционни линии, получени чрез методите на вътревидовата и междувидовата хибридизация и експерименталния мутагенез, устойчиви на понижени температури, суша и болести;
 • Създаване на ресурсно-икономични сортове с естествено оцветено влакно, с естествена ранна листопадност, голосеменност и др.;
 • Изследвания върху хетерозиса, овладяване механизмите на мъжката стерилност и разкриване на възможностите за практическото използване в хетерозисната селекция .
 • Приложение на биотехнологични методи – разработване на in vitro методи за преодоляване на некръстосваемостта и несъвместимостта при отдалечената хибридизация;
 • Интродукция и международно сортоизпитване на български и чуждестранни сортове памук;
 • Сортоподдържане и семепроизводство на районираните сортове;
 • Съхраняване, оценка и използване на растителните генетични ресурси при памука.
 • Разработване на елементи от технологиите за отглеждане на памук, слънчоглед и други основни полски култури в района в зависимост от специфичните изисквания и биологичната продуктивност на сортовете и хибридите;
 • Изследване на интензивните фактори в системата на памуковите сеитбообращения, съхраняващи почвеното плодородие при съвременното земеползване и трайно засушаване;
 • Усъвършенстване системата на торене на памука и отражението върху почвеното плодородие: влияние на системното торене върху хранителния режим на почвата, добива и качеството на продукцията; норми и съотношения на хранителни елементи в зависимост от запасеността на почвата; зависимости между предшестващо и пряко торене; влияние на метеорологичните условия върху усвоимостта на хранителните елементи;
 • Приложение на нови макро- и микроторове, листни комплексни и суспензионни торове и на екологично чисти торове на биологична основа;
 • Определяне на долния и горен праг на гъстота на посева на новите сортове памук;
 • Определяне ефективността от поливния режим с регулиран воден дефицит при памука в условията на засилващо се засушаване;
 • Основни направления за борба с плевелите: преодоляване на вторичното заплевеляване при памука и разработване на интегрирани системи за борба срещу най–разпространените плевелни видове; проучване на различни хербициди; определяне на оптимални дози, време и начин на прилагане на видове хербициди и хербицидни комбинации;
 • Установяване видовия състав на листните въшки при памука и резистентността им към използваните инсектициди;
 • Повишаване устойчивостта на посева към почвена и въздушна суша чрез изпитване на нови биологично активни вещества;
 • Определяне пригодността на новите сортове за механизирано прибиране с вертикално- и хоризонтално–шпинделни машини;
 • Икономическа ефективност на памукопроизводството в България и сравнение с основните полски култури.

 

Състав на отдела:

Ана Стоилова Салджиева

Ръководител отдел

Доц. дн

E-mail: saldzhieva@abv.bg

Области на научна дейност:

 • Селекция на качество и ранозрялост при памука
 • Междувидова хибридизация на Gossypium hirsutum L. x G.barbadense L.;
 • Отдалечена хибридизация на G. hirsutum L. с някои диви видове на рода Gossypium L.;
 • Цитоплазмена мъжка стерилност при памука;
 • Селекция на екологични и економични форми памук – с естествено оцветяване на влакното, голосеменност, естествена ранна листопадност;
 • Генетични ресурси при памука;
 • Сортоподдържане и семепроизводство на нови сортове памук;

 

Нели Кирилова Вълкова

Доц. д-р

E-mail: nelivalkova@abv.bg

Области на научна дейност:

 • Генетика и селекция на памука;
 • Експериментален мутагенез;
 • Вътревидова хибридизация;
 • Сортоподдържане и семепроизводство на нови сортове памук;

 

Иван Христов Салджиев

Доц. д-р

E-mail: saldzhiev@abv.bg

Области на научна дейност:

 • Общо земеделие;
 • Растениевъдство;
 • Сеитбообращения;
 • Обработка на почвата, гъстота на памуковия посев;
 • Напояване на памук и твърда пшеница;
 • Механизация в памукопроизводството;

 

Стефан Калчев Рашев

Гл. ас. д-р

E-mail: rashev1963@abv.bg

Области на научна дейност:

 • Растителна защита;
 • Ентомология;
 • Резистентност;
 • Биологично изпитване на инсектициди;

 

Минка Стоева Колева

Гл. ас.

E-mail: m_koleva2006@abv.bg

Области на научна дейност:

 • Физиология на памука;
 • Сухоустойчивост;
 • Биологично-активни вещества;

 

Милена Христова Радевска

Гл. ас.

E-mail: milena.rad@abv.bg

Области на научна дейност

 • Агротехника на слънчоглед, памук, царевица, рапица, сорго;

 

Теодора Денева Баракова

Асистент

E-mail: tedi_mendeva@abv.bg

Области на научна дейност:

 • Хербология;
 • Общо земеделие;
 • Изпитване на нови хербициди и хербицидни смеси при памука;

 

Ангелина Желева Мухова

Асистент

E-mail: muhova.angelina@gmail.com

Области на научна дейност:

 • Растениевъдство;
 • Биологично земеделие;

 

Радослав Василев Танев

Асистент

E-mail:

Области на научна дейност:

 • Икономически анализ;