Начало

ПРОГРАМА за управление и развитие на Института по полски култури – гр. Чирпан за периода 2022-2026 г. от проф. д-р Нели Вълкова

Пълния текст на програмата за управление и развитие на Института по полски култури – гр. Чирпан, изготвена от проф. д-р Нели Вълкова може да свалите от връзката по-долу:

Програма за управление на ИПК-Чирпан, 2022-2026 г.

.

Институтът по полски култури извършва научноизследователска, научно-приложна и производствена дейност в областта на растителната селекция, агротехника и растителна защита при основни полски култури и поддържане на семепроизводство на памук и твърда пшеница.

Основните изследователски задачи са свързани със селекция за продуктивност и качество на памук и твърда пшеница чрез използване на традиционни селекционни методи, експериментален мутагенезис, отдалечена хибридизация и “in vitro” методи; селекция за устойчивост на биотични и абиотични стресови въздействия; създаване на ресурсно-икономични сортове памук с естествено оцветено влакно, с естествена ранна листопадност и голосеменност; оптимизиране на основните агротехнически фактори; създаване на екологично чисти технологии за производство чрез ограничаване употребата на торове и пестициди; оптимизиране на производствените разходи.

В ИПК се поддържат националните растителни ресурси за памука като ценен изходен генетичен материал.

Институтът е основен производител на базов и сертифициран посевен материал от памук и твърда пшеница за страната, както и на стокова продукция от памук, твърда и обикновена пшеница, слънчоглед, рапица, тритикале, царевица, люцерна, грах, житно-бобови смески.

Институтът има програмна акредитация за обучение за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”, ”Растениевъдство” и „Общо земеделие”

Поддържа се елитно стадо от породата “Българско черношарено говедо”.

Извършва се информационно–консултантска дейност за научно обслужване на фермерите.