Начало

О Б Я В А

За провеждане на последващ търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост. Пълният текст на обявата може да изтеглите от връзката по-долу:

Обявление – ИПК – Чирпан – второ (последващ търг)

.

О Б Я В А

Институтът по полски култури – Чирпан към Селскостопанска академия, гр. София обявява конкурс за приемане и обучение на докторант /1брой/ редовна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.  –  по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения„.

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно – квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦА на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.00  часа. Телeфони за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ. бр. 66 от 01.08.2023 г.)

Такса за кандидатстване – 30 лв.

.

ПРОГРАМА за управление и развитие на Института по полски култури – гр. Чирпан за периода 2022-2026 г. от проф. д-р Нели Вълкова

Пълния текст на програмата за управление и развитие на Института по полски култури – гр. Чирпан, изготвена от проф. д-р Нели Вълкова може да свалите от връзката по-долу:

Програма за управление на ИПК-Чирпан, 2022-2026 г.

.

Институтът по полски култури извършва научноизследователска, научно-приложна и производствена дейност в областта на растителната селекция, агротехника и растителна защита при основни полски култури и поддържане на семепроизводство на памук и твърда пшеница.

Основните изследователски задачи са свързани със селекция за продуктивност и качество на памук и твърда пшеница чрез използване на традиционни селекционни методи, експериментален мутагенезис, отдалечена хибридизация и “in vitro” методи; селекция за устойчивост на биотични и абиотични стресови въздействия; създаване на ресурсно-икономични сортове памук с естествено оцветено влакно, с естествена ранна листопадност и голосеменност; оптимизиране на основните агротехнически фактори; създаване на екологично чисти технологии за производство чрез ограничаване употребата на торове и пестициди; оптимизиране на производствените разходи.

В ИПК се поддържат националните растителни ресурси за памука като ценен изходен генетичен материал.

Институтът е основен производител на базов и сертифициран посевен материал от памук и твърда пшеница за страната, както и на стокова продукция от памук, твърда и обикновена пшеница, слънчоглед, рапица, тритикале, царевица, люцерна, грах, житно-бобови смески.

Институтът има програмна акредитация за обучение за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”, ”Растениевъдство” и „Общо земеделие”

Поддържа се елитно стадо от породата “Българско черношарено говедо”.

Извършва се информационно–консултантска дейност за научно обслужване на фермерите.